ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές

25. [Διαγράφηκε]
Εναλλακτικές προσφορές

26. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβίες

27. [Διαγράφηκε]
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

28. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

29. [Διαγράφηκε]