ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στατιστικές υποχρεώσεις

86. [Διαγράφηκε]
Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης. Παράρτημα IV

87. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων

88. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί

89. [Διαγράφηκε]
Ιεραρχική προσφυγή κατά πράξης ή απόφασης της αναθέτουσας αρχής

90. [Διαγράφηκε]
Διατάγματα

91. [Διαγράφηκε]
Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

92. [Διαγράφηκε]
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

93. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση. 101(Ι) του 2003 23(Ι) του 2004 181(Ι) του 2004

94. [Διαγράφηκε]
Μεταβατικές Διατάξεις

95. [Διαγράφηκε]