ΜΕΡΟΣ XI ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Απαγόρευση εκούσιας διάλυσης ασφαλιστικής επιχείρησης Χωρίς προηγούμενη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

151. [Διαγράφηκε]
Διάλυση και εκκαθάριση κατ' αίτηση κατόχων ασφαλιστηρίων

152. [Διαγράφηκε]
Εξηρτημένες επιχειρήσεις

153. [Διαγράφηκε]
Κοινοποίηση αιτήσεως προς διάλυση στον Έφορο

154. [Διαγράφηκε]
Αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση σε περίπτωση ανακλήσεως της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

155. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση εκούσιας διάλυσης

156. [Διαγράφηκε]
Διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή

157. [Διαγράφηκε]
Διορισμός εκκαθαριστή

158. [Διαγράφηκε]
Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου

159. [Διαγράφηκε]
Τερματισμός ασφαλιστικών συμβάσεων Κλάδου Γενικής Φύσεως

160. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση εργασιών του Κλάδου Ζωής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

161. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις αντασφάλισης

162. [Διαγράφηκε]
Εγκεκριμένες επενδύσεις

163. [Διαγράφηκε]