ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«ειδικά μέτρα προστασίας» σημαίνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 μέτρα προστασίας μαρτύρων που χρήζουν βοηθείας·

«κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης» σημαίνει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή άλλη διευθέτηση με την οποία μάρτυρας, παρόλο που απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου ή τον τόπο όπου διεξάγεται η διαδικασία, δύναται να βλέπει και ακούει τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου ή τον άλλο τόπο, και να το βλέπουν και να τον ακούσουν τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6·

«μάρτυρας που χρήζει βοηθείας» σημαίνει μάρτυρα που χρήζει βοηθείας δυνάμει του άρθρου 3.