ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού

19.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή αντιπρόσωπο του, ως πρόεδρο,

(β) δύο λειτουργούς του Υπουργείου,

(γ) δύο εκπροσώπους του Επαγγελματικού Συνδέσμου Έντεχνου Χορού Κύπρου και

(δ) ένα πρόσωπο που έχει ειδικές γνώσεις και προσφορά στον τομέα του έντεχνου χορού:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού.

(3) Τα μέλη της Συμβουλευτικης Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο δύο ετών.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία ενώπιον της.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό σε κάθε θέμα που προβλέπεται ειδικά στον παρόντα Νόμο, σε θέματα που αφορούν τους τύπους και τα προγράμματα των ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού, σε θέματα που αφορούν τα προσόντα των διευθυντών και δασκάλων χορού και σε κάθε θέμα που αφορά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού το οποίο παραπέμπεται σ’ αυτή από τον Υπουργό.