ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

"ανάδοχος γονέας" σημαίνει άτομο εγκεκριμένο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τη φροντίδα παιδιών των οποίων η άσκηση της γονικής μέριμνας είχε ανατεθεί στο Διευθυντή·

"ανάδοχο παιδί" σημαίνει παιδί του οποίου η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί στο Διευθυντή και είναι τοποθετημένο σε ανάδοχο γονέα ή οικογένεια·

"ανήλικος" σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρόνων για το οποίο άρχισε διαδικασία υιοθεσίας·

"γονέας" περιλαμβάνει και τον πατέρα·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"διάταγμα υιοθεσίας" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 3·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

"Δικαστήριο" σημαίνει-

(α) Σε περίπτωση που το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για υιοθεσία ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα το Οικογενειακό Δικαστήριο, το οποίο ιδρύθηκε για την επαρχία στην οποία διαμένουν·

(β)σε κάθε άλλη περίπτωση το Επαρχιακό Δικαστήριο το οποίο ιδρύθηκε για την επαρχία στην οποία διαμένουν τα πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για υιοθεσία·

"επιμελητής" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (3) του άρθρου 12·

"κηδεμόνας" αναφορικά με ανήλικο σημαίνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί δυνάμει εγγράφου ή διαθήκης ή με διάταγμα δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας ως κηδεμόνας του ανηλίκου·

"λειτουργός ευημερίας" σημαίνει το λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας εκάστοτε εξουσιοδοτεί γραπτώς να ενεργεί για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

"πατέρας" αναφορικά με τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, σημαίνει το φυσικό πατέρα·

"προσωρινό διάταγμα υιοθεσίας" σημαίνει διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6·

"συγγενής" σε σχέση με το υιοθετούμενο πρόσωπο σημαίνει παππού, γιαγιά, αδελφό, αδελφή, θείο ή θεία, είτε αμφιθαλή, ετεροθαλή ή εξ αγχιστείας και περιλαμβάνει, σε περίπτωση τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων, τον πατέρα του υιοθετουμένου και οποιοδήποτε πρόσωπο που θα ήταν σύμφωνα με τον ορισμό αυτό συγγενής του υιοθετουμένου, αν ο υιοθετούμενος είχε γεννηθεί από γάμο των γονέων·

"συναίνεση" σημαίνει ελεύθερη και χωρίς όρους συναίνεση·

"Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας" σημαίνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει το Διευθυντή και τους εκάστοτε λειτουργούς ευημερίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Διευθυντή να ενεργούν για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

"υιοθεσία" σημαίνει υιοθεσία δυνάμει διατάγματος υιοθεσίας που αναγνωρίζεται από τους νόμους της Δημοκρατίας·

"υιοθετούμενος" περιλαμβάνει ανήλικο πρόσωπο και κατ’ εξαίρεση πρόσωπο ηλικίας πέραν των δεκαοχτώ (18) ετών, εφόσον αυτό είναι-

(α) τέκνο ενός εκ των υιοθετούντων, ή

(β) πρόσωπο με νοητική αναπηρία, του οποίου η άσκηση της γονικής μέριμνας είχε ανατεθεί στο Διευθυντή μέχρι  το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.