ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Οι όροι του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που τους δίνει το άρθρο 2 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι 1988.

(2) “δικαστής” σημαίνει τον Πρόεδρο και τον Δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου·

“δίκη διαζυγίου” σημαίνει δίκη για λύση γάμου·

“θρησκευτική ομάδα” σημαίνει τη θρησκευτική ομάδα για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (3) του Άρθρου 2 του Συντάγματος·

“παιδί” σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών·

“περιουσιακές σχέσεις” σημαίνει τις σχέσεις που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία η οποία αποκτήθηκε πριν από το γάμο με την προοπτική του γάμου ή οποτεδήποτε μετά τη σύναψη του γάμου από οποιοδήποτε από τους συζύγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 1999.