ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Μαρτυρία και απόδειξη

18. Οι πρόνοιες του Πέμπτου Μέρους των περί Δικαστηρίων Νόμων, αναφορικά με τους μάρτυρες και την απόδειξη, θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στη διαδικασία ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων.