ΜΕΡΟΣ V ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αδικήματα

27.-(1) Παν πρόσωπον το οποίον-

(α)εν γνώσει του ή αμελώς υποβάλλει οιανδήποτε απαίτησιν διά πληρωμήν εκ του Ταμείου όταν τοιαύτη απαίτησις είναι ψευδής ως προς οιονδήποτε ουσιώδες στοιχείον αυτής, ή

(β) εν γνώσει του ή αμελώς κάμνει προφορικώς ή εγγράφως οιανδήποτε ψευδή βεβαίωσιν εν σχέσει προς τοιαύτην απαίτησιν· ή

(γ) παρουσιάζει προς εξέτασιν, εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην απαίτησιν, οιονδήποτε έγγραφον το οποίον γνωρίζει ότι έχει εσκεμμένως παραποιηθή,

είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Παν πρόσωπον το οποίον εν γνώσει του ή αμελώς υποβοηθεί οιονδήποτε πρόσωπον όπως διαπράξη ή αποπειραθή να διαπράξη οιονδήποτε των εν τω εδαφίω (1) οριζομένων αδικημάτων είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Αδίκημα υπό εργοδότου εν σχέσει προς πιστοποιητικόν

28.-(1) Εργοδότης αρνούμενος να χορηγήση το υπό του άρθρου 8 οριζόμενον πιστοποιητικόν, αφού τούτο έχει ζητηθή εγγράφως υπό εργοδοτουμένου τινός, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(2) Εργοδότης περιλαμβάνων ο,τιδήποτε δυσμενές προς τον εργοδοτούμενον εις πιστοποιητικόν εκδιδόμενον συμφώνως προς το άρθρον 8 είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

Αδίκημα υπό εργοδότου εν σχέσει προς προτιθέμενον πλεονασμόν

29.-(1) Εργοδότης παραλείπων, άνευ ευλόγου αιτίας, να κοινοποιήση εις τον Υπουργόν προτιθέμενον πλεονασμόν, ως απαιτείται υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 21, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(2) Εργοδότης ο οποίος, όταν δίδη κοινοποίησιν εις τον Υπουργόν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να παράσχη τα υπό του εδαφίου (2) του ρηθέντος άρθρου καθοριζόμενα στοιχεία είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

Αδίκημα εργοδότη σε σχέση με μετάθεση ή μεταφορά εργοδοτουμένου σε άλλο εργοδότη

29Α. Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15Α είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.