Σημείωση
5 του Ν.95/1989Ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν.95/1989

Η ισχύς του παρόντα Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.95/1989] αρχίζει την 1.1.1990