Σημείωση
3 του Ν. 130(Ι)/2015Μεταβατικές διατάξεις

3.-(1) Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί και συνεχίζει να ασκεί δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο, πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, έως την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Δικαστηρίου και την ετοιμότητά του να λειτουργήσει, οπότε η δικαιοδοσία αυτή μεταφέρεται στο Διοικητικό Δικαστήριο για να ασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από αυτό.

(2) Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκκρεμούσες διαδικασίες για υποβληθείσες προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση της τοιαύτης πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας μεταβιβάζονται στο καθιδρυόμενο δυνάμει νόμου Διοικητικό Δικαστήριο προς συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών και έκδοση αποφάσεων δυνάμει του νόμου με βάση τον οποίο αυτό εγκαθιδρύεται, ενώ οι προσφυγές στις οποίες η απόφαση έχει επιφυλαχθεί συνεχίζονται και αποπερατώνονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο αυτές εκκρεμούν.