ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΞ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Άρθρον 182)

 

 

Άρθρον 1.

Πρώτη και δευτέρα παράγραφος άρθρου 3.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 4.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 4 μόνον καθ’ όσον αναφέρει τας αρχάς της Δημοκρατίας.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 4 μόνον καθ’ όσον αναφέρει τας κοινοτικάς αρχάς.

Τετάρτη παράγραφος άρθρου 4 μόνον καθ’ όσον αναφέρει τους πολίτας της Δημοκρατίας.

Άρθρον 5.

Τετάρτη παράγραφος άρθρου 23 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την Δημοκρατίαν ή δήμον και το εδάφιον (γ) της ειρημένης παραγράφου.

Πέμπτη παράγραφος άρθρου 23 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την χρήσιν ιδιοκτησίας κτωμένης δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπό της Δημοκρατίας ή δήμου και την απόδοσιν αυτής εις τον ιδιοκτήτην.

Έκτη παράγραφος άρθρου 23.

Ενδεκάτη παράγραφος άρθρου 23 μόνον καθ’ όσον αναφέρει αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ενεργουμένης υπό της Δημοκρατίας ή δήμου και καθ’ όσον αναφέρεται εν τη παραγράφω η προσφυγή εις δικαστήρια και το ανασταλτικόν αυτής αποτέλεσμα.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 36.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 39 μόνον καθ’ όσον αναφέρει καθολικήν ψηφοφορίαν.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 42 εξαιρουμένου του κειμένου της διαβεβαιώσεως, πλην μόνον της εν τω κειμένω τούτω μνείας της πίστεως εις το Σύνταγμα και του σεβασμού προς τούτο.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 42.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 43 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την πενταετή θητείαν.

Δευτέρα και Τετάρτη παράγραφος άρθρου 44.

Άρθρον 46, εξαιρουμένης της τετάρτης παραγράφου αυτού.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 50, εξαιρουμένου ου τμήματος του εδαφίου Α από του Υπεδαφίου (α) μέχρι και του υπεδαφίου (στ) συμπεριλαμβανομένων.

Πρώτη και Δευτέρα παράγραφος άρθρου 51.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 51 εξαιρουμένης της τριακονθημέρου προθεσμίας του Προϋπολογισμού.

Τετάρτη και έκτη παράγραφος άρθρου 51.

Άρθρον 52, εξαιρουμένης τα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον συμφώνως τω άρθρω 140.

Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη παράγραφος άρθρου 53.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 57, εξαιρουμένων των προθεσμιών και της περιόδου της αρχομένης δια των λέξεων: «η άσκησις όμως του δικαιώματος αναπομπής» -μέχρι του τέλους της παραγράφου.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 57, εξαιρουμένων των προθεσμιών.

Τετάρτη παράγραφος άρθρου 57 μόνον καθ’ όσον αναφέρει έκδοσιν.

Άρθρον 61.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 62 μόνον καθ’ όσον αναφέρει τα ποσοστά, την χωριστήν Καθολικήν ψηφοφορίαν και ότι τα ποσοστά είναι ανεξάρτητα στατιστικών Δεδομένων.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 65 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την πενταετή προθεσμίαν.

Άρθρον 78.

Άρθρον 86.

Εδάφια (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 87, και το εδάφιον (στ) εξαιρουμένων των εν τέλει αυτού λέξεων «συμφώνως τω άρθω 88» Εδάφια (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 89 και η Δευτέρα και Τρίτη παράγραφος του αυτού άρθρου.

Άρθρον 92 καθ’ όσον μόνον αναφέρει τον καθορισμόν υπό των Κοινοτικών συνελεύσεων του αριθμού των μελών εκατέρας αυτών.

Άρθρον 108.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 112, εξαιρουμένων των εν αυτή αναφερομένων προσόντων.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 115, εξαιρουμένων των εν αυτή αναφερομένων προσόντων.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 118, εξαιρουμένων των εν αυτή αναφερομένων προσόντων.

Άρθρον 123.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 126, εξαιρουμένων των εν αυτή αναφερομένων προσόντων.

Άρθρον 129.

Άρθρον 130.

Άρθρον 131.

Άρθρον 132.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 133, εξαιρουμένης της δευτέρας περιόδου του εδαφίου (2).

Πρώτη παράγραφος άρθρου 137.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 137 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την αναστολήν της ισχύος του προσβληθέντος νόμου ή αποφάσεως.

Τετάρτη παράγραφος άρθρου 137, εξαιρουμένης της δευτέρας περιόδου.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 138.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 139 μόνον καθ’ όσον αναφέρει την σύγκρουσιν αρμοδιότητος, την εγειρομένην μεταξύ της Βουλής και των Κοινοτικών συνελεύσεων.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 153, εξαιρουμένης της δευτέρας περιόδου του εδαφίου (2).

Πρώτη και Δευτέρα παράγραφος άρθρου 157.

Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη παράγραφος άρθρου 159.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 160 καθ’ όσον προβλέπει τα θέματα άτινα θα δικάζωσι τα δικαστήρια.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 160, εξαιρουμένης της δευτέρας περιόδου.

Άρθρον 170.

Πρώτη παράγραφος άρθρου 173, εξαιρουμένων των ονομάτων των πόλεων.

Τρίτη παράγραφος άρθρου 173, εξαιρουμένης ειδικώς της υπό του οργανισμού συντονισμού μερίμνης περί πάσης εργασίας, ήτις απαιτείται να ενεργήται από κοινού.

Άρθρον 178.

Άρθρον 181.

Άρθρον 182.

Δευτέρα παράγραφος άρθρου 185.

 

 

Ο Θυρεός της Δημοκρατίας

 

Πιο κάτω παρατίθεται ο Θυρεός της Δημοκρατίας σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη έκδοση.