Υποβολή υποψηφιοτήτων

24.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18.

(2) Κάθε υποψήφιος προτείνεται γραπτώς με ξεχωριστή πρόταση, η οποία περιέχει το όνομα και το επώνυμό του, καθώς και τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον αριθμό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο (2) δημότες εκλογείς, των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου για το αξίωμα του δημάρχου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για το αξίωμα του αντιδημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων και ο υποψήφιος οφείλει να αποδεχθεί την υποψηφιότητα γραπτώς επί της πρότασης.

(3) Κάθε υποψήφιος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, παραδίδει ή μεριμνά όπως παραδοθεί στον Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητάς του μαζί με γραπτή δήλωσή του, που επιβεβαιώνεται από επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο που δύναται να δοθεί ενώπιον του Εφόρου Εκλογής, με την οποία δηλώνονται τα προσόντα εκλογιμότητάς του στον οικείο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η πρόταση της υποψηφιότητας, μαζί με τη γραπτή δήλωση του υποψηφίου, που επιβεβαιώνεται με επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο, αποτελούν και καλούνται ως «τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας»:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν, από ή εκ μέρους του υποψηφίου, κατά τον χρόνο και τον τόπο που καθορίστηκε στη γνωστοποίηση που ορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 23, αυτός δεν δύναται να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

(4) Ο Έφορος Εκλογής, οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, μεταξύ της έκδοσης του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων, χορηγεί τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας σε κάθε αιτητή.

(5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται στον οικείο Έφορο Εκλογής το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) για τον δήμαρχο, των πεντακοσίων ευρώ (€500) για τον αντιδήμαρχο και των εκατόν ευρώ (€100) για τον σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν δύναται να γίνουν δεκτά χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση του ποσού:

Νοείται ότι, το ως άνω ποσό επιστρέφεται στον συνδυασμό υποψηφίων ή στον ανεξάρτητο υποψήφιο, στην περίπτωση των συμβούλων, ή στον υποψήφιο, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, εάν δεν γίνει ψηφοφορία ή, σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, στους νόμιμους αντιπροσώπους του και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται, εάν ο υποψήφιος εκλεγεί ή λάβει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου, στην περίπτωση των συμβούλων, ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό αυτό κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.