Ακίνητη ιδιοκτησία δήμων

100. Οι δήμοι που συστήνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθίστανται ιδιοκτήτες της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας των αρχών τοπικής διοίκησης που συνενώνονται και οι εν λόγω αρχές, για σκοπούς ομαλής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, με μέριμνα του δημάρχου και των προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργούν πλήρη απογραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου δήμου.