Υποβολή ένστασης εναντίον υποψηφιότητας

26.-(1) Οποιοσδήποτε δημότης εκλογέας, το όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά οποιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) H περιγραφή τoυ υποψηφίου είναι αvεπαρκής, για vα αποδείξει τηv ταυτότητα τoυ υποψηφίου,

(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεv είναι σύμφωνα ή δεv παραδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμου,

(γ) είναι προφανές από τo περιεχόμενο τωv εγγράφωv αυτών ότι o προτεινόμενος υποψήφιος δεv δικαιούται vα εκλεγεί, ή/και

(δ) δεν έγινε η χρηματική κατάθεση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) τoυ άρθρου 24.

(2) Κάθε ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

(3) Ο Έφορος Εκλογής προχωρεί αμέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και πληροφορεί το πρόσωπο που υποβάλλει την ένσταση για την απόφασή του.

(4) Ο Έφορος Εκλογής δύναται να κηρύξει ως άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για οποιουσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και πληροφορεί σχετικά τον υποψήφιο.

(5) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου Εκλογής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να προσβληθεί με Εκλογική Αίτηση.