Δημοτική αστυνομία

60. Νόμος δύναται να προνοεί για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, με αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται των παραβάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ειδικό προς τούτο Νόμο ή όπως καθορίζεται σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή/και Κανονισμούς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.