Απόσπαση υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης

151Α.-(1)Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ο Υπουργός έχει εξουσία όπως, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών για την αδειοδότηση της ανάπτυξης και την υδατοπρομήθεια από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, αποφασίζει για την απόσπαση-

(α) υπαλλήλου του δήμου που απασχολείται στην αδειοδότηση της ανάπτυξης ή στην υδατοπρομήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

(β) εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου του δήμου που απασχολείται στην αδειοδότηση της ανάπτυξης ή στην υδατοπρομήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(2) Κάθε εισήγηση για απόσπαση υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου του δήμου σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης υποβάλλεται στον Υπουργό από τον πρόεδρο του οικείου Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου, που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 102 του περί Επαρχιακών Οργανισμών Νόμου, με τις απόψεις του οικείου δημάρχου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η απόσπαση συνεπάγεται αλλαγή τόπου διαμονής του υπαλλήλου ή του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου, υποβάλλονται στον Υπουργό και οι θέσεις του επηρεαζόμενου υπαλλήλου ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου αναφορικά με τη σκοπούμενη απόσπαση.

(3) Η διάρκεια απόσπασης γενομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει την περίοδο των δεκαοκτώ (18) μηνών και δεν δύναται να ανανεώνεται.

(4) Υπάλληλος ο οποίος αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση από την οποία αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο κατά την οποία διαρκεί η απόσπαση.

(5) Εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, ο οποίος αποσπάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να είναι εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στον δήμο από τον οποίο αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου προϊσταμένου τμήματος ή του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο κατά την οποία διαρκεί η απόσπαση.

(6) Αναφορικά με υπάλληλο ο οποίος αποσπάται σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η αξιολόγηση διενεργείται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος του δήμου από τον οποίο αυτός προέρχεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο δήμος, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στον οποίο αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(β) Ο υπάλληλος συνεχίζει να απολαμβάνει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις της οργανικής θέσης την οποία κατέχει, ενώ ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία στην οργανική του θέση για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης προαγωγής διαρκούσης της απόσπασής του.

(γ) Οι απολαβές του υπαλλήλου καταβάλλονται από τον δήμο στον οποίο ανήκει η οργανική αυτού θέση, οι οποίες υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δήμου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτο-διοίκησης, στον οποίο ο υπάλληλος αποσπάται, υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των απολαβών του αποσπασθέντος υπαλλήλου στον οικείο δήμο, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του δήμου και του επηρεαζόμενου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(7) Αναφορικά με εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου ο οποίος αποσπάται σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η αξιολόγηση διενεργείται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος του δήμου από τον οποίο αυτός προέρχεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ο δήμος, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου γενικού διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στον οποίο αποσπάσθηκε ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του εν λόγω οργανισμού.

(β) Ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου συνεχίζει να απολαύει όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων και να υπόκειται στις υποχρεώσεις που είχε στον δήμο στον οποίο απασχολείται, ο δε χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό.

(γ) Οι απολαβές του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου καταβάλλονται από τον δήμο από τον οποίο αυτός προέρχεται και υπόκεινται στις εκάστοτε αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές που ισχύουν στον δήμο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, στον οποίο ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου αποσπάται, καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των απολαβών του αποσπασθέντος εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στον οικείο δήμο, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται μεταξύ του δήμου και του επηρεαζόμενου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(8) Σε περίπτωση καταγγελίας ή υποψίας για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από υπάλληλο δήμου ή εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, κατά τη διάρκεια απόσπασής του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης του πειθαρχικού αδικήματος, όπως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με πειθαρχική ευθύνη.

(9) Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευvας για πειθαρχικό παράπτωμα εvαvτίov υπαλλήλoυ ή εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (8), ή έvαρξης αστυvoμικής έρευvας με σκoπό τηv πoιvική δίωξή τoυ, ο υπάλληλος ή εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.