Ρυθμίσεις που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς

152Α.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι υφιστάμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί των επιμέρους δήμων ή/και κοινοτήτων που αποτελούν τον νέο δήμο συνεχίζουν να υφίστανται και να λειτουργούν στη βάση των τελευταίων εντολών εξουσιοδότησης ή/και άλλων οδηγιών που δόθηκαν από τους επιμέρους δήμους ή/και κοινότητες και βρίσκονται καταχωρισμένες στα συστήματα εκάστου πιστωτικού ιδρύματος.

(2) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) εντολές εξουσιοδότησης ή/και οδηγίες παραμένουν σε ισχύ και τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τη λήψη νέων εντολών εξουσιοδότησης ή/και οδηγιών από τον νέο δήμο που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.