Υγειονομικοί έλεγχοι

47.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, νοουμένου ότι διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ελέγχουν και μεριμνούν για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και κατάσταση υγιεινής των υποστατικών ή χώρων που τα τρόφιμα αυτά ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται, όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων των μηχανημάτων, εργαλείων και αvτικειμέvωv.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δύναται, βάσει δημοτικών κανονισμών που εκδίδονται προς τούτο, να ασκούν εξουσίες κατάσχεσης και καταστροφής ή διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου, μηχανήματος, εργαλείου ή αντικειμένου, εάν θεωρηθούν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή ενδέχεται να επιφέρουν εξάπλωση οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου, στο πλαίσιο λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας.