Τεκμήριο νόμιμης σύστασης συμβουλίου ή επιτροπής

74. Εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, κάθε συνεδρίαση συμβουλίου ή επιτροπής του για τις εργασίες της οποίας έχουν τηρηθεί πρακτικά θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και διεξαχθεί κανονικά και νόμιμα και όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέστησαν σε αυτή θεωρείται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα συμβούλου, όταν δε πρόκειται για εργασίες οποιασδήποτε επιτροπής, αυτή θεωρείται ότι έχει κανονικά συσταθεί και ότι έχει εξουσία vα επιληφθεί τoυ θέματος το oπoίo καταχωρίστηκε στα πρακτικά.