Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

153.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 148 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.