Θέση που συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας

82. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 80, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του δήμου, καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.