Δημοτική συγκοινωνία

49.-(1) Οι δήμοι δύναται να ασκούν έργο αναφορικά με τις συγκοινωνίες για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει το εν λόγω υπουργείο και νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Για την εκτέλεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) έργου, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικά λειτουργικές ανάγκες.

(3) Η εκτέλεση του αναφερόμενου πιο πάνω έργου δύναται να αφορά και περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια όμορων δήμων ή/και όμορων κοινοτήτων, έπειτα από σύναψη σχετικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τους εν λόγω όμορους δήμους ή τις εν λόγω όμορες κοινότητες.

(4) Η πραγματοποίηση έργου αναφορικά με τις συγκοινωνίες πραγματοποιείται στη βάση των προδιαγραφών ασφάλειας που εκάστοτε ισχύουν βάσει νόμου για τις αντίστοιχες κατηγορίες μεταφορικών μέσων.

(5) Η ανάληψη του προαναφερθέντος έργου από τους δήμους γίνεται με απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από σχετική με τις συγκοινωνίες οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(6) Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις των δήμων αναφορικά με την κάλυψη αναγκών των δημοτών τους σε συγκοινωνίες, καθώς και της ευρύτερης δημοτικής περιοχής, και διαβουλεύεται με αυτούς κατά τον καταρτισμό των όρων προκήρυξης δημόσιων προσφορών για τη σύναψη των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία των δημοτικών και διαδημοτικών συγκοινωνιών, οι οποίες ακολούθως υπογράφονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.