Γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων

42.-(1) Οι δήμοι διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως οι νόμοι της Δημοκρατίας ορίζουν.

(2) Στην αρμοδιότητα των δήμων εμπίπτει η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων και όλων των εξουσιών με τις οποίες νόμιμα περιβάλλονται oι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα συμβούλια όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον Νόμο τους παρέχει οποιαδήποτε εξουσία.