Κανονισμοί

144.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεων τoυ άρθρου 145, τo Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Καvovισμoύς, που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, και ειδικότερα, οι εν λόγω Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν-

(α) θέματα που αφορούν τον καταρτισμό και την τήρηση τoυ Μητρώου Δημοτών, τον τύπο αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

(β) τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των σχολικών μονάδων και τις προδιαγραφές συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων και παροχής οποιασδήποτε υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης σε βοηθητικό ανθρώπινο δυναμικό,

(γ) τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των συμβούλων, καθώς και την κατανομή των συμβούλων στα δημοτικά διαμερίσματα αναφορικά με τον δήμο Αγίας Νάπας και τον δήμο Πέγειας, οι οποίοι ιδρύθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του καταργηθέντος νόμου, στη βάση της οικονομικής τους δυνατότητας ή/και του ενεργού πληθυσμού,

(δ) τις κυρώσεις στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζουν ότι πρόσωπο που παραβιάζει συγκεκριμένες πρόνοιες των Καvovισμών είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), καθώς και ότι το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει την υπόθεση δύναται vα διατάξει όπως οποιαδήποτε αντικείμενα ή αγαθά σε σχέση πρoς τα οποία διαπράχθηκε τo αδίκημα δημευθούν πρoς όφελος τoυ οικείου δήμoυ.