Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

58.-(1) Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων εντός των δημοτικών ορίων είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν έκδοσης άδειας από τον δήμο, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτής, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δημοτικούς κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου, του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(2) Η δημοτική αρχή, σε περίπτωση παραβίασης των όρων άδειας τοποθέτησης διαφημίσεων ή/και παραβίασης των εφαρμοστέων ως άνω διατάξεων, αποτείνεται στο δικαστήριο με μονομερή αίτηση (ex parte) για αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων ή/και αφισών που έχουν αναρτηθεί ή τοποθετηθεί επί ιδιωτικής περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία άμεσης αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών αφισών σε πυλώνες οδικού φωτισμού και φώτων τροχαίας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια.