Ποινική ευθύνη

114. Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ο οποίος χωρίς εύλογη αιτιολογία εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών είτε που υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όπως σε περίπτωση που δεν χορηγείται η απαιτούμενη προηγούμενη εξουσιοδότηση του συμβουλίου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.