Αρμοδιότητες αντιδημάρχων

63.-(1) Τον δήμαρχο επικουρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι αντιδήμαρχοι κάθε δημοτικού διαμερίσματος του δήμου, οι οποίοι προεδρεύουν παράλληλα της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος από το οποίο αναδείχθηκε έκαστος.

(2) Οι αντιδήμαρχοι, χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του δημάρχου, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του δήμου, ασκούν τις κατά τόπο αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, αναφορικά με το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εκλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων δυνατό να είναι-

(α) η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(β) η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(γ) η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού που ευρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(δ) η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(ε) η συνεργασία με τους συμβούλους του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της επιτροπής του δημοτικού διαμερίσματός τους,

(στ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δυνατό να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος,

(ζ) η συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(η) η εκπροσώπηση του δήμου κατ’ εντολή του δημάρχου,

(θ) η συμμετοχή στις συνεδριάσεις όλων των επιτροπών του δήμου, όταν συζητούνται θέματα του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.