Διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων

120.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μηχανοκίνητο όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο δημοτικός υπάλληλος-

(α) επικολλά στο όχημα, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση στην οποία αυτό χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο και το ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται σαφές ότι τούτο έχει περιέλθει στην κατοχή του δήμου, και

(β) επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή/και, όταν το όχημα ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τους καλεί να μετακινήσουν το όχημα εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, όταν αυτοί είναι αγνώστου διαμονής, ως νόμιμη ειδοποίηση θεωρείται η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο όχημα αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, ο διευθυντής δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης και χωρίς να φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά ή απώλεια.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το όχημα μέσα στην περίοδο των τριών (3) ημερών που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), τότε-

(α) εάν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, καθώς και, όταν αυτό χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ο δήμος έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τυχόν έσοδα από τη διάθεση του οχήματος διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο, ή

(β) εάν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή έχει τέτοια άδεια, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, το όχημα αυτό, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου και διατίθεται από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο διευθυντής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, αναλόγως του όγκου και της αξίας του αντικειμένου-

(α) επικολλά στο αντικείμενο, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση, στην οποία τούτο χαρακτηρίζεται ως «εγκαταλελειμμένο», και

(β) όταν το αντικείμενο ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τον καλεί να μετακινήσει το αντικείμενο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός είναι αγνώστου διαμονής, ως νόμιμη ειδοποίηση θεωρείται η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο αντικείμενο αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής ή τις ανέσεις των περιοίκων, ο διευθυντής δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το αντικείμενο εντός της περιόδου των τριών (3) ημερών, που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3), τότε, εάν το αντικείμενο-

(α) είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, ο δήμος έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου και οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο, ή

(β) δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, τούτο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή του δήμου και διατίθεται από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη την οποία έχει οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε κινητό πράγμα το οποίο ευρίσκεται σε δημόσιο δρόμο ή ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο από τις καιρικές συνθήκες και μη συνδεδεμένο στερεά σε ακίνητη ιδιοκτησία κατά την έννοια που αποδίδεται στο όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, και

(β) «ιδιωτικός χώρος» σημαίνει οποιονδήποτε περιφραγμένο ή μη περιφραγμένο χώρο που αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.