Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδίκημα βίας κατά γυναίκας» σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικού) Νόμου, οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 αδικήματα, είτε αυτό διαπράττεται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο·

«βία» σημαίνει πράξη, παράλειψη ή σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ή συμπεριφορά με την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο θύμα και περιλαμβάνει σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική και κάθε άλλης μορφής βία ή πόνο έναντι γυναίκας, κάθε απειλή για τέτοια πράξη, καθώς και εξαναγκασμό ή αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτά διενεργούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο·

«βία με βάση το φύλο» σημαίνει βία ασκούμενη κατά γυναίκας, λόγω του φύλου της ή βία που επηρεάζει δυσανάλογα τη γυναίκα·

«βλάβη» σημαίνει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο ή κλονισμό της υγείας ή θάνατο που προκαλείται ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα αδικήματος βίας κατά γυναίκας ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε αυτή συμβαίνει στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο·

«γυναίκα» σημαίνει πρόσωπο θηλυκού βιολογικού φύλου ή θηλυκής ταυτότητας φύλου και περιλαμβάνει τέτοιο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ή εξ ολοκλήρου για την προσφορά δημόσια διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου·

«δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό και υποστηρίζει τη μεταφορά προφορικών επικοινωνιών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύων, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα·

«διαδικασία» σημαίνει διαδικασία που περιλαμβάνει, πέραν της ποινικής διαδικασίας, όλες τις επαφές που πραγματοποιεί το θύμα υπό την ιδιότητα του θύματος με κάθε αρχή, δημόσια υπηρεσία ή οργάνωση υποστήριξης θυμάτων σε σχέση με την υπόθεσή του, πριν, κατά ή μετά την ποινική διαδικασία·

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία στη Δημοκρατία∙

«διωκτικές αρχές» σημαίνει τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και την Αστυνομία·

«Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» σημαίνει τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ο οποίος συστάθηκε με βάση την υπ’ αριθμόν 40.609 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 1994∙

«εξαναγκασμός» σημαίνει-

(α) την κάμψη της ελεύθερης βούλησης προσώπου με τη χρήση βίας ή απειλών ή κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση σχέσης εμπιστοσύνης ή εξουσίας ή επιρροής ή/και ευάλωτης θέσης ή με τη χρήση άλλων μέσων απαγορευμένων διά Νόμου, με σκοπό την πρόκληση σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βλάβης ή πόνου ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας του στον δημόσιο ή ιδιωτικό βίο ή τη σύναψη αναγκαστικού γάμου,

(β) την απειλή πρόκλησης βλάβης εναντίον προσώπου ή περιουσίας ή σωματικού περιορισμού οποιουδήποτε προσώπου,

(γ) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία της εντύπωσης σε πρόσωπο ότι η παράλειψη εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης θα επιφέρει βλάβη εναντίον προσώπου ή περιουσίας ή σωματικό περιορισμό προσώπου,

(δ) κατάχρηση ή επαπειλούμενη κατάχρηση νομικών ή διοικητικών διαδικασιών αναφορικά με το καθεστώς οποιουδήποτε προσώπου,

(ε) κατάχρηση σχέσης εμπιστοσύνης ή εξουσίας ή επιρροής ή/και ευάλωτης θέσης∙

«εξατομικευμένη αξιολόγηση» σημαίνει την αξιολόγηση θύματος η οποία διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35·

«εμπλεκόμενες υπηρεσίες» σημαίνει-

(α) τον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

(β) τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,

(γ) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

(δ) την Αστυνομία Κύπρου,

(ε) το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(στ) τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ζ) το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(η) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

(θ) το Υπουργείο Υγείας,

(ι) τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

(ια) το Υπουργείο Εξωτερικών,

(ιβ) το Υπουργείο Εσωτερικών,

(ιγ) το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

(ιδ) την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, και

(ιε) τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας·

«ενδοοικογενειακή βία» σημαίνει-

(α) πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά προσώπου που προκαλεί βλάβη σε μέλος της οικογένειάς του και περιλαμβάνει βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος και τον περιορισμό της ελευθερίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου,

(β) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμο αδικημάτων, αδίκημα βίας κατά γυναίκας όταν αυτό διαπράττεται εναντίον προσώπου από μέλος της οικογένειας του, είτε διαμένει είτε διέμενε με αυτό στο παρελθόν, ανεξαρτήτως του κατά πόσο μοιράζεται ή έχει μοιρασθεί την ίδια στέγη με το θύμα·

«θέση εξουσίας, εμπιστοσύνης ή επιρροής» σημαίνει-

(α) σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου (3ου) βαθμού μεταξύ του θύματος και του προσώπου που διέπραξε αδίκημα βίας κατά γυναίκας:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «σχέση συγγένειας» περιλαμβάνει πολιτική συμβίωση ή συντροφική σχέση,

(β) οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ του θύματος και του προσώπου που διέπραξε αδίκημα βίας κατά γυναίκας, το οποίο λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς του ασκεί εξουσία ή επιρροή στο θύμα, περιλαμβανομένης της σχέσης με κηδεμόνα, εκπαιδευτικό, εργοδότη, υπεύθυνο οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος, το οποίο φιλοξενεί ή στο οποίο περιορίζονται ή κρατούνται πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης διοικητικών ή δικαστικών αρχών ή με άλλο πρόσωπο που κατέχει ανάλογη θέση ή ιδιότητα∙

«θύμα» σημαίνει-

(α) πρόσωπο σχετικά με το οποίο αρχίζει ή υφίσταται εν εξελίξει διαδικασία σε σχέση με αδίκημα βίας κατά γυναίκας, το οποίο υπέστη ζημιά, περιλαμβανομένης της σωματικής, της ψυχικής ή της συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημιάς που προκλήθηκε άμεσα από τέτοιο αδίκημα·

(β) μέλος της οικογένειας προσώπου, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε άμεσα από αξιόποινη πράξη και το οποίο έχει υποστεί ζημία εξαιτίας του θανάτου του εν λόγω προσώπου,

και περιλαμβάνει γυναίκα, άντρα και παιδί:

Νοείται ότι, αναγνωρίζεται η ιδιότητα προσώπου ως θύματος, ανεξαρτήτως του εντοπισμού, της σύλληψης, της δίωξης ή της καταδίκης του προσώπου που διέπραξε το αδίκημα και ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση μεταξύ του θύματος και του προσώπου αυτού·

«εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης» σημαίνει την κατάσταση στην οποία το θύμα δεν έχει άλλη πραγματική ή παραδεκτή επιλογή από του να υποστεί ή να υποκύψει στη συγκεκριμένη κατάχρηση∙

«λειτουργός κοινωνικών υπηρεσιών» σημαίνει λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας∙

«μέλος οικογένειας» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν τα μέλη μοιράζονται ή μοιράζονταν το ίδιο σπίτι ή στέγη και περιλαμβάνει σύντροφο, πρώην σύντροφο και σύμβιο, ανεξαρτήτως του εάν αυτά συζούσαν κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος∙

«μη κυβερνητικός οργανισμός» σημαίνει μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται δυνάμει του καταστατικού της στους τομείς προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών ή της ισότητας των φύλων ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ενάντια στη βία που παρέχει οποιεσδήποτε υποστηρικτικές υπηρεσίες στους τομείς της προστασίας και της υποστήριξης θυμάτων βίας κατά γυναικών και είναι δεόντως εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου.

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει οντότητα με νομική προσωπικότητα, η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια δυνάμει Νόμου της Δημοκρατίας ή άλλης εν ισχύι οικείας νομοθεσίας, εξαιρουμένων των κρατικών υπηρεσιών ή άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου όταν ασκούν κρατική εξουσία και των δημόσιων διεθνών οργανισμών∙

«παιδί» σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

«ποινική διαδικασία» σημαίνει διαδικασία διερεύνησης, δίωξης και εκδίκασης ποινικής υπόθεσης μέχρι την επιβολή ποινής από Δικαστήριο, καθώς και διαδικασία έκδοσης διατάγματος πριν, κατά ή μετά την επιβολή ποινής, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τελέστηκε εις βάρος θύματος∙

«σεξουαλική πράξη» σημαίνει πράξη, με ή χωρίς διείσδυση, η οποία-

(α) εύλογα θεωρείται ως εκ της φύσεώς της σεξουαλική, ανεξαρτήτως του σκοπού του προσώπου το οποίο προβαίνει σε αυτή, ή

(β) δυνατόν ως εκ της φύσεώς της να είναι σεξουαλική και οι περιστάσεις υπό τις οποίες διενεργείται να την καθιστούν σεξουαλική∙

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο∙

«Συντονιστικός Φορέας» ή «Φορέας» σημαίνει τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39∙

«σύστημα πληροφοριών» σημαίνει συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών, με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους·

«υλικό πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου» σημαίνει-

(α) υλικό στο οποίο απεικονίζεται πρόσωπο να επιδίδεται σε πραγματική ή προσομοιωμένη πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα, ή

(β) απεικόνιση σεξουαλικού χαρακτήρα του στήθους γυναίκας ή των γεννητικών οργάνων ή του πρωκτού οποιουδήποτε προσώπου, ή

(γ) υλικό, στο οποίο απεικονίζεται ή/και ηχογραφείται πρόσωπο να επιδίδεται σε πραγματική ή προσομοιωμένη πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα ή κάθε γυμνή απεικόνιση του στήθους γυναίκας ή των γεννητικών οργάνων ή του πρωκτού οποιουδήποτε προσώπου, ή

(δ) ρεαλιστικές εικόνες προσώπου, στις οποίες αυτό απεικονίζεται να επιδίδεται σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές εικόνες του στήθους γυναίκας ή του πρωκτού ή των γεννητικών οργάνων οποιουδήποτε προσώπου, ή

(ε) γραπτός ή έντυπος λόγος πορνογραφικού ή/και σεξουαλικού περιεχομένου∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως∙

«φύλο» σημαίνει, πέραν του βιολογικού φύλου και της ταυτότητας φύλου, τους κοινωνικά διαμορφωθέντες ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες τους οποίους μία δεδομένη κοινωνία θεωρεί ως κατάλληλους και, αντιστοίχως, αρμόζοντες σε άνδρα και γυναίκα.