Υποκίνηση παιδιού προς διάπραξη αδικήματος

10. Πρόσωπο, το οποίο υποκινεί παιδί να διαπράξει αδίκημα που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε) ή (ζ) του άρθρου 5, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή που φέρουν τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό.