Επιπρόσθετες υποχρεώσεις

22. Οι διωκτικές αρχές και το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί προς εκδίκαση ή εκδικάζεται ποινική υπόθεση για διάπραξη αδικήματος βίας κατά γυναίκας, στο πλαίσιο των εξουσιών τους-

(α) ενεργούν έγκαιρα και κατάλληλα, προσφέροντας επαρκή και άμεση προστασία στο θύμα,

(β) διασφαλίζουν ότι η ποινική διαδικασία διεξάγεται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να επιδεινώνει την τραυματική εμπειρία που βίωσε το θύμα,

(γ) εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα και οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και τη δίωξη αδικημάτων βίας κατά γυναικών τυγχάνουν της ανάλογης επιμόρφωσης αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

(δ) θέτουν στη διάθεση των προσώπων και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και δίωξη αδικημάτων βίας κατά γυναικών αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας και άλλα απαραίτητα μέσα και διευκολύνσεις∙

(ε) διασφαλίζουν ότι η αβεβαιότητα για την πραγματική ηλικία του θύματος δεν αποτρέπει την έναρξη των ποινικών ερευνών.