Σοβαρή διατάραξη

28.-(1) Κατά τον προσδιορισμό της σοβαρότητας της διατάραξης παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 27, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους ακόλουθους διατομεακούς παράγοντες:

(α) Τον αριθμό των χρηστών που εξαρτώνται από την υπηρεσία που παρέχεται από την οικεία οντότητα·

(β) την εξάρτηση άλλων τομέων που αναφέρονται σε Απόφαση που εκδίδει η Αρχή, από την υπηρεσία που παρέχεται από την εν λόγω οντότητα·

(γ) τον αντίκτυπο που δυνατόν να έχουν τα συμβάντα, από άποψη βαθμού και διάρκειας, σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή στη δημόσια ασφάλεια·

(δ) το μερίδιο αγοράς της εν λόγω οντότητας·

(ε) το γεωγραφικό εύρος της περιοχής που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα συμβάν·

(στ) τη σημασία του φορέα για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου της υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

(2) Για να προσδιοριστεί κατά πόσο ένα συμβάν θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη, η Αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς.