Γενική υποχρέωση

18. Η Αρχή υποχρεούται να διασφαλίζει ότι, κατά την ως άνω άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και της αναλογικότητας.