Εφαρμογή από την Αρχή του πλαισίου γενικής πολιτικής

16.-(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση των εξουσιών της, η Αρχή ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο εδάφιο (2).

(2) Ο Υφυπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο ως επικεφαλής της Αρχής, καθορίζει ή αναθεωρεί το πλαίσιο γενικής πολιτικής σε σχέση με τη ψηφιακή ασφάλεια.

(3) Ο Υφυπουργός δημοσιεύει το γενικό πλαίσιο πολιτικής σε σχέση με την ψηφιακή ασφάλεια στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.