Αρμόδια εθνική αρχή και ενιαίο κέντρο επαφής

30.-(1) Η Αρχή η οποία ορίστηκε ως αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, συνεχίζει να είναι η αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών και ως αρμόδια αρχή καλύπτει τουλάχιστον τους τομείς που αναφέρονται σε Απόφαση και τα είδη ψηφιακών υπηρεσιών που αναφέρονται σε Απόφαση που εκδίδει η Αρχή.

(2) Η Αρχή η οποία ορίστηκε ως αρμόδια εθνική αρχή για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018, και ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας συνεχίζει να είναι η εθνική αρχή για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και η αρμόδια αρχή για τον συντονισμό της υλοποίησης της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

(3) Η Αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην Δημοκρατία.

(4) Η Αρχή ορίζεται ως εθνικό ενιαίο κέντρο επαφής για την ασφάλεια των δικτύων και συστημάτων πληροφοριών («ενιαίο κέντρο επαφής»).

(5) Η Αρχή, ως ενιαίο κέντρο επαφής, ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας της Δημοκρατίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, την ομάδα συνεργασίας και το δίκτυο CSIRT, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 33.

(6) Ο Επίτροπος και η Αρχή διασφαλίζουν ότι η Αρχή, ως αρμόδια αρχή και ενιαίο κέντρο επαφής, διαθέτει επαρκείς πόρους, για να επιτελεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντα που της ανατίθενται και να επιτυγχάνει, με τον τρόπο αυτόν, τους στόχους των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μεριμνά για την αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή συνεργασία των εκπροσώπων της που ορίζονται στο πλαίσιο της ομάδας συνεργασίας.

(7) Κατά περίπτωση και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, η Αρχή, ως αρμόδια αρχή και ως ενιαίο κέντρο επαφής, διαβουλεύεται και συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του παρόντος Νόμου και τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.