Έκδοση Κανονισμών

19. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε απορρεόντων από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θεμάτων, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης.