Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αρχιεπισκοπή» σημαίνει την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου·

«γη» σημαίνει την εκκλησιαστική γη που έχει παραχωρηθεί από την Αρχιεπισκοπή στη Δημοκρατία ως αντιπαροχή για την εκ μέρους της Δημοκρατίας κρατική αρωγή προς τον εφημεριακό κλήρο, την οποία βάσει της Συμφωνίας η Αρχιεπισκοπή υποχρεούται να μεταβιβάσει στη Δημοκρατία, ευθύς ως τούτο καταστεί απαιτητό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εφημεριακός κλήρος» σημαίνει τον κλήρο που υπηρετεί στους ιερούς ναούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου·

«κρατική αρωγή» σημαίνει την επιδότηση της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου από τη Δημοκρατία·

«Συμφωνία» σημαίνει τη συναφθείσα μεταξύ της Δημοκρατίας και της Εκκλησίας της Κύπρου συμφωνία του Φεβρουαρίου 1971, η οποία προνοεί για κρατική αρωγή προς τον εφημεριακό κλήρο και για μεταβίβαση από την Αρχιεπισκοπή ως αντιπαροχής προς τη Δημοκρατία, της γης που περιγράφεται σε σχετικό κατάλογο που προσαρτάται στην εν λόγω συμφωνία.