Υπολογισμός ίδιων κεφαλαίων

9.-(1) Χωρίς επηρεασμό των απαιτήσεων αρχικού κεφαλαίου του άρθρου 7, τα ιδρύματα πληρωμών, με εξαίρεση όσα παρέχουν μόνο τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο σημείο 7 και/ή 8 του Παραρτήματος Ι, υποχρεούνται να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους ίδια κεφάλαια που υπολογίζονται σύμφωνα με μία από τις τρεις μεθόδους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και όπως καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα με ατομική διοικητική πράξη η οποία κοινοποιείται στο ίδρυμα πληρωμών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, βάσει αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της βάσης δεδομένων κινδύνου ζημίας και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος πληρωμών, να απαιτεί από το ίδρυμα πληρωμών να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του ανώτερο έως είκοσι τοις εκατόν (20%) του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρμογή της μεθόδου που επιλέγεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή να του επιτρέπει να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του κατώτερο έως είκοσι τοις εκατόν (20%) του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρμογή της μεθόδου που επιλέγεται σύμφωνα με το εδάφιο (1).