Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εκτέλεση, εσφαλμένη ή καθυστερημένη εκτέλεση πράξεων πληρωμής

89.-(1)(α) Σε περίπτωση που η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται απευθείας από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71 του άρθρου 88(2) έως (4) και του άρθρου 93, είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωμής, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή μπορεί να αποδείξει στον πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 83(1) και, στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωμής.

(β) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος βάσει της παραγράφου (α), επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και, κατά περίπτωση, επαναφέρει τον λογαριασμό πληρωμών που χρεώθηκε στην κατάσταση που θα βρισκόταν, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής, και η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.

(γ) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος βάσει της παραγράφου (α), θέτει αμέσως το ποσό της πράξης πληρωμής στη διάθεση του δικαιούχου και, κατά περίπτωση, πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, με ημερομηνία αξίας για τον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, η οποία δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 87.

(δ) Σε περίπτωση που η πράξη πληρωμής εκτελεστεί με καθυστέρηση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εξασφαλίζει κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή που ενεργεί για λογαριασμό του πληρωτή, ότι η ημερομηνία αξίας για τον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.

(ε) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, όταν η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ανεξαρτήτως της ευθύνης που υπέχει στο πλαίσιο του παρόντος εδαφίου, προσπαθεί αμέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής και ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσμα, το οποίο δεν επιβαρύνει τον πληρωτή.

(2)(α) Σε περίπτωση που η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, του άρθρου 88(2) έως (4) και του άρθρου 93, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 83(3).

(β) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος βάσει της παραγράφου (α), διαβιβάζει, εκ νέου, αμέσως την εν λόγω εντολή πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και, σε περίπτωση καθυστερημένης διαβίβασης της εντολής πληρωμής, το ποσό έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.

(γ) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (α), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι, χωρίς επηρεασμό του άρθρου 71, του άρθρου 88(2) έως (4) και του άρθρου 93, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωμής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 87.

(δ) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος δυνάμει της παραγράφου (γ), μεριμνά, ώστε το ποσό της πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αμέσως μόλις το ποσό αυτό πιστωθεί στον λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, και το ποσό έχει ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, η οποία δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας που θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.

(ε) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο πλαίσιο των παραγράφων (α), (γ) και (δ) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή.

(στ) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την παράγραφο (ε), τότε, κατά περίπτωση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και επαναφέρει τον λογαριασμό πληρωμών που χρεώθηκε στην κατάσταση που θα βρισκόταν, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής, και η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το ποσό.

(ζ) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (ε) και (στ) δεν εφαρμόζονται επί του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή αποδεικνύει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της πράξης πληρωμής, ακόμη και στην περίπτωση που η εκτέλεση της πράξης πληρωμής καθυστέρησε ελάχιστα.

(η) Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ορίζει για το ποσό ημερομηνία αξίας στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας, που το ποσό θα είχε στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης.

(θ) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής, που η έναρξη της εντολής πληρωμής διενεργείται από τον δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της ευθύνης που υπέχει στο πλαίσιο του παρόντος εδαφίου, καταβάλλει άμεσα, αφού του ζητηθεί, προσπάθειες να εντοπίσει τις πράξεις πληρωμής και ειδοποιεί τον δικαιούχο για το αποτέλεσμα, το οποίο δεν επιβαρύνει τον δικαιούχο.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος έναντι των αντίστοιχων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών τους για τυχόν χρεώσεις για τις οποίες φέρουν την ευθύνη και για τόκους που επιβαρύνουν τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ως συνέπεια της μη εκτέλεσης ή της εσφαλμένης, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης, εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.