ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρο 9)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μέθοδος Α
Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων πληρωμών ισούνται τουλάχιστον με το 10% των πάγιων εξόδων τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσαρμόζουν την απαίτηση αυτή σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εάν το ίδρυμα πληρωμών δεν έχει συμπληρώσει τις δραστηριότητες ενός ολόκληρου έτους κατά την ημερομηνία υπολογισμού, η απαίτηση είναι τα ίδια κεφάλαιά του να ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 10% των αντίστοιχων πάγιων εξόδων που προβλέπονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές ζητήσουν αναπροσαρμογή του σχεδίου αυτού.
Μέθοδος Β
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών ισούνται τουλάχιστον με το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή προσαύξησης k ο οποίος ορίζεται πιο κάτω, όπου ο όγκος πληρωμών (ΟΠ) αντιπροσωπεύει το ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού πράξεων πληρωμής που εκτέλεσε το ίδρυμα πληρωμών κατά το προηγούμενο έτος:
(α) 4,0% του μεριδίου του ΟΠ έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000)·
συν
(β) 2,5% του μεριδίου του ΟΠ άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000)∙
συν
(γ) 1% του μεριδίου του ΟΠ άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000) έως εκατόν εκατομμύρια ευρώ (€100.000.000)∙
συν
(δ) 0,5% του μεριδίου του ΟΠ άνω των εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000) ∙
συν
(ε) 0,25% του μεριδίου του ΟΠ άνω των διακόσιων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000).
Μέθοδος Γ
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών ισούνται τουλάχιστον με τον σχετικό δείκτη που ορίζεται στο στοιχείο α) πολλαπλασιαζόμενο επί τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή που ορίζεται στο στοιχείο β) και επί τον συντελεστή προσαύξησης k ο οποίος ορίζεται πιο κάτω.
(α) Ο σχετικός δείκτης είναι το άθροισμα των εξής-

(i) Εισόδημα από τόκους∙

(ii) τόκοι έξοδα·

(iii)προμήθειες και τέλη εισπρακτέα· και

(iv) άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.

Κάθε στοιχείο περιλαμβάνεται στο άθροισμα με το πρόσημό του, θετικό ή αρνητικό. Έσοδα από έκτακτα ή μη τακτικά στοιχεία δε χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη. Οι δαπάνες για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους επιτρέπεται να μειώνουν τον κατάλληλο δείκτη, αν καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που εποπτεύονται υπό την έννοια της παρούσας οδηγίας. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες δωδεκάμηνες παρατηρήσεις στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται βάσει του τελευταίου οικονομικού έτους.  Τα ίδια κεφάλαια που υπολογίζονται με τη μέθοδο Γ δεν πρέπει να είναι μικρότερα του 80% του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών για τον σχετικό δείκτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελεγμένα στοιχεία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επιχειρηματικές εκτιμήσεις.
(β) Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής είναι-

(i) 10% του μεριδίου του σχετικού δείκτη έως δύο  εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000),

(ii) 8% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από δύο  εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.500.000) έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000),

(iii) 6% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (€25.000.000),

(iv) 3% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από είκοσι πέντε  εκατομμύρια ευρώ (€25.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000),

(v) 1,5% άνω των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000).

Συντελεστής προσαύξησης

Ο συντελεστής προσαύξησης k που χρησιμοποιείται στις μεθόδους Β και Γ είναι-

(α) 0,5, σε περίπτωση που το ίδρυμα πληρωμών παρέχει μόνο την υπηρεσία πληρωμών του σημείου 6 του Παραρτήματος Ι∙
(β) 1, σε περίπτωση που το ίδρυμα πληρωμών παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών όπως αναφέρονται σε οποιοδήποτε από τα σημεία 1 έως 5 του Παραρτήματος Ι.