Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα

30. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επίσημα έγγραφα που κατέχει δημόσια αρχή ή φορέας για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον αποκαλύπτονται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Έγγραφα του Δημόσιου Τομέα Νόμου.