Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«απόλυτη εξαίρεση» σημαίνει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 19 εξαιρέσεις·

«αρμόδια αρχή δημόσιου αρχείου» σε σχέση με μεταφερθέν δημόσιο αρχείο σημαίνει -

(α) τον Έφορο Κρατικού Αρχείου, σε περίπτωση αρχείου που μεταφέρθηκε στο Κρατικό Αρχείο δυνάμει των διατάξεων του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου· και

(β) τον Υπουργό σε περίπτωση δημόσιου αρχείου που μεταφέρθηκε σε τόπο φύλαξης εκτός του Κρατικού Αρχείου δυνάμει των διατάξεων του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου·

«δημόσια αρχή» σημαίνει αρχή που καθορίζεται ως δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4∙

«δημόσιο αρχείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο·

«εξαιρούμενες πληροφορίες» σημαίνει πληροφορίες που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του Μέρους ΙΙΙ αυτού·

«Επίτροπος Πληροφοριών» ή «Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Πληροφοριών, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 35·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54.

«μεταφερθέν δημόσιο αρχείο» σημαίνει δημόσιο αρχείο το οποίο μεταφέρθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου -

(α) στο Κρατικό Αρχείο· ή

(β) σε τόπο φύλαξης εκτός του Κρατικού Αρχείου·

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου που έχει ιδρυθεί ή ιδρύεται για το δημόσιο συμφέρον από νόμο, του οποίου τα κεφάλαια λειτουργίας είτε παρέχονται, είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία·

«πληροφορία» σημαίνει πληροφορία καταγραμμένη σε οποιαδήποτε μορφή και περιλαμβάνει κάθε στοιχείο σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή·

«σύσταση πρακτικής» σημαίνει τη σύσταση που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40·

«σχέδιο δημοσίευσης» σημαίνει σχέδιο που αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών από δημόσια αρχή, το οποίο εκδίδεται από δημόσια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7·

«υπεύθυνη αρχή» σε σχέση με μεταφερθέν δημόσιο αρχείο σημαίνει -

(α) σε περίπτωση που το αρχείο μεταφέρθηκε από δημόσια αρχή υπό την ευθύνη υπουργού της Δημοκρατίας, τον υπουργό που έχει την ευθύνη της εν λόγω αρχής· και

(β) σε περίπτωση που το αρχείο μεταφέρθηκε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι το κυρίως υπεύθυνο πρόσωπο·

«υποστατικό» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πλοίο, αεροσκάφος ή όχημα και αναφορά σε κάτοχο υποστατικού σημαίνει το πρόσωπο που έχει υπό την ευθύνη του οποιοδήποτε πλοίο, αεροσκάφος ή όχημα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

«υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών» σημαίνει την υποχρέωση που επιβάλλεται σε δημόσια αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 να πληροφορήσει τον αιτητή κατά πόσο κατέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτησή του.