Σημείωση
37 του Ν. 216(Ι)/2022Μεταβατικές διατάξεις

37.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 216(Ι)/2022] τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με εργαζόμενο που βρίσκεται σε άδεια πατρότητας ή γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 216(Ι)/2022].

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 216(Ι)/2022] μέχρι και την 1η Αυγούστου 2024, το δικαίωμα σε επίδομα γονικής άδειας είναι έξι (6) εβδομάδες.

(3) Οποιαδήποτε περίοδος ή οποιεσδήποτε χωριστές αθροιζόμενες περίοδοι γονικής άδειας έλαβε εργαζόμενος πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 216(Ι)/2022] με μέγιστη διάρκεια τις δέκα (10) εβδομάδες, αφαιρούνται από το δικαίωμα γονικής άδειας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 216(Ι)/2022], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.