Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017.