Εξουσία για έκδοση Κανονισμών

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό ειδικότερης ρύθμισης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό, προς ρύθμιση οποιουδήποτε διαδικαστικού θέματος που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ειδικότερα-

(α) Για τη κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων∙

(β) για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων προστασίας κοινοποιηθέντων αποδεικτικών στοιχείων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

(3) Το Δικαστήριο δύναται να ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα με απόφασή του για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέχρι την έκδοση των διαδικαστικών κανονισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2).