Σκοπός του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οιοσδήποτε υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού από επιχείρηση ή από ένωση επιχειρήσεων, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης για την εν λόγω ζημία από την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων.

(2) Ο παρών Νόμος θεσπίζει κανόνες για το συντονισμό μεταξύ της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού από εθνική αρχή ανταγωνισμού και την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού σε αγωγές αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου.