Ένσταση μετακύλισης

13. Ο εναγόμενος στο πλαίσιο αγωγής αποζημίωσης δύναται να επικαλεσθεί ως υπεράσπιση για να αντικρούσει την αξίωση αποζημίωσης, το γεγονός ότι ο ενάγων μετακύλισε, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, την επιπλέον επιβάρυνση που του επιβλήθηκε από την παράβαση:

Νοείται ότι, το βάρος απόδειξης ότι η επιπλέον επιβάρυνση μετακυλίστηκε βαρύνει τον εναγόμενο, ο οποίος δύναται να ζητήσει ευλόγως κοινοποιήσεις από τον ενάγοντα ή από τρίτους.