Διοίκηση σωματείου

16.-(1) Τα σωματεία διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, είναι μέλη του σωματείου. οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της διοίκησης του σωματείου καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ο Έφορος, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε μέλους ή αυτεπάγγελτα, καλεί το αρμόδιο όργανο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους της διοίκησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου.