Ανάκληση ιδρυτικής πράξης

29.-(1) Ύστερα από αίτηση του ιδρυτή, το Δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την ανάκληση ιδρυτικής πράξης λόγω απορίας του ιδρυτή, η οποία έχει επέλθει μετά την ίδρυση ή ένεκα σπουδαίων λόγων που δικαιολογούν την ανάκληση.

(2) Μετά την εγγραφή του ιδρύματος δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης.